After Days의 2차 크라우드펀딩이 얼마남지 않았습니다!

지난 2월 1차 크라우드펀딩 이후, 드디어 After Days를 공개하게 되었습니다.

                                                            11월 23일 와디즈, 인디고고 동시 오픈 예정입니다. 많은 기대 바랍니다!

                                                                              게임 트레일러 영상은 11월 20일 공개 될 예정 입니다!

                                                                                               Main O.S.T  "After Days"  선공개!

 
Share:
...

Related Posts